DEN TRØNDERSKE JOURNALISTPRISEN ER ÅPEN FOR INNSENDING

Har du laget Trøndelags beste journalistikk?
Tiden er kommet for å vende blikket bakover og se på hvilke journalistiske verk som har blitt produsert i 2020, og som fortjener en ekstra oppmerksomhet.
Utdeling vil skje under festmiddagen på Hellkonferansen lørdag 13. november.
Den trønderske journalistprisen deles ut i fem kategorier. Her er informasjon om kategoriene og fremgangsmåte for innsending:

 

Priskategoriene

Nyhetsjournalistikk-prisen gis til beste arbeid som har brakt informasjon og opplysninger som tidligere ikke har vært kjent – uavhengig av type publiseringsplattform. Saken/arbeidet vurderes i lys av pressens samfunnsoppdrag. Multimediale og nyskapende arbeidsmetoder i tillegg til presentasjon vektlegges.

Hendelsesjournalistikk-prisen gis til beste rapportering av nyhetshendelser – uavhengig av type publiseringsplattform, inkludert liverapportering på internett og i etermedier. Multimediale, nyskapende arbeidsmetoder og presentasjon vektlegges.

Featurejournalistikk-prisen gis til beste prosjekt, reportasje, portrett eller andre sjangre hvor det er anvendt forteller- og formidlingsgrep som kjennetegner denne typen journalistikk – uavhengig av type
publiseringsplattform. Forteller- og presentasjonsformer vektlegges.

Fotojournalistikk-prisen gis til beste bilde eller bildefortelling enten det er stillbilder eller levende bilder – uavhengig av publiseringsplattform. Presentasjon vektlegges. Kandidatens arbeidssituasjon og ressurser tas i betraktning.

Lokaljournalistikk-prisen gis til beste arbeid utført i redaksjoner med opptil 10 000 i papiropplag eller tilsvarende antall nettbrukere, radiolyttere eller TV-seere pr dag. Prisen gis uavhengig av journalistisk sjanger, presentasjonsform og publiseringsplattform.

Hedersprisen gis til en eller flere personer som har utmerket seg i journalistyrket over mange år. Prisen deles ikke ut hvert år.

Retningslinjer for innsending

Alle bidrag må være innsendt senest fredag 29. oktober 2021.

Alle bidrag skal sendes elektronisk til jurysekretær Petter Moen Nilsen, petter.moen.nilsen@nrk.no

Rapporten kan være opptil fire A4-sider, og sendes som papirutskrift (PDF) eller word på epost. Vær obs på kildevernet. Rapporten skal inneholde informasjon om:

  • Hvem som står bak arbeidet, samt kontaktinformasjon.
  • Hvor og når arbeidet ble publisert og i hvilken kategori det nomineres
  • Hvis bidraget omfatter flere saker/innslag, lages en liste med tittel, publiseringsdato og
  • plattform.
  • Beskrivelse av hva saken/innslaget/prosjektet går ut på.
  • Redegjørelse for arbeidet, blant annet om hva saken/arbeidet har belyst (for eksempel
  • hva som er genuint nytt), arbeids- og presentasjonsmetoder,
  • problemstillinger/utfordringer og konsekvenser.

Dersom dere har bilder eller video som skal med. Send med lenker eller last opp filene til dropbox/andre deletjenester.

Juryen

    Informasjon om hvem som sitter i juryen for Den trønderske journalistprisen 2020 kommer etter at fristen for å sende inn bidrag har gått ut.

Statuttene

Pristildelingen Den trønderske journalistprisen er et samarbeid mellom journalistlagene i Trøndelag og Trøndelag redaktørforening.

1. Den trønderske journalistprisen gis til personer som bidrar til å heve nivået på og øke respekten for journalistikken i Trøndelag. Målet med prisen er å øke bevisstheten om medias samfunnsoppdrag og verdien av god journalistikk blant publikum, journalister og redaktører i Trøndelag.

2. Prisen gis i fem kategorier: Nyhetsjournalistikk, hendelsesjournalistikk, featurejournalistikk, fotojournalistikk og lokaljournalistikk. Juryen avgjør hvilken kategori de ønsker å tildele hovedprisen.

3. Prisene kan tildeles årlig for spesielle saker eller tema som er publisert i løpet av siste kalenderår. Juryen skal begrunne sine avgjørelser.

4. Prisene tildeles på faglige kriterier, uavhengig av publiseringsplattform. Juryen skal vektlegge nyskapning og multimedialitet.

5. Juryen kan gi hederspris til en eller flere personer som har utmerket seg i journalistyrket over mange år.

6. Produktene som premieres skal være produsert innenfor pressens etiske regelverk (Vær Varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten). Bare bidrag fra journalister med tilhørighet i Trøndelag skal vurderes.

7. Juryen består av seks personer. Jurymedlemmene oppnevnes av styrene i Trondhjems journalistforening, Nord-Trøndelag journalistlag og Trøndelag redaktørforening. Juryen skal til sammen ha kompetanse i alle kategoriene og god kjennskap til mediene i Trøndelag. Juryen skal velge en leder.

8. Både enkeltpersoner og redaksjoner kan sende inn arbeider fra egne eller andre mediebedrifter som de ønsker skal vurderes. Juryen kan også fremme forslag til kandidater. Juryen kan vurdere kandidater i andre kategorier enn bidraget er innmeldt i. Hvert innsendt bidrag skal følges av en redegjørelse om arbeidet.

9. Disse vedtektene er vedtatt på årsmøtene i Nord-Trøndelag journalistlag (dato) og Trondhjems journalistforening (dato), og gjelder fra prisåret 2013 og omfatter arbeider utført i 2012.